DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W CLKP W TRYBIE DODO - DODO - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W CLKP W TRYBIE DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DODO)

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) zwanej dalej „ustawą wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z siedzibą w Warszawie:
- adres: Aleje Ujazdowskie 7, 00-583  Warszawa,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji zapewnia inspektor ochrony danych osobowych CLKP:
- adres: Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa,
- e-mail: iod.clkp@policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji:

W CLKP dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji 27.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Grzegorczyk
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Rusin
do góry