Skargi i wnioski - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Podstawa prawna

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jest organem administracji rządowej, w którym tryb rozpatrywania skarg reguluje:

  • art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
  • Dział VIII kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez personel CLKP.

Przedmiotem wniosku w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych

W przypadku wpływu skargi, wniosku albo pisma innego charakteru, z którego treści wynika, iż klient zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonywanych przez CLKP zleconych czynności badawczych pismo takie jest traktowane jako reklamacja na jakość wykonywanych czynności badawczych. W związku z powyższym, poza właściwymi działaniami administracyjno - prawnymi, uruchamiany jest tryb rozpatrywania reklamacji na jakość wykonywanych badań, zgodnie z procedurą systemu zarzadzania jakością CLKP – Rozpatrywanie skarg BJ-Ps-5.

 

Rozpatrywaniem skarg/wniosków/reklamacji zajmuje się Wydział Organizacji CLKP

Skargi/wnioski/reklamacje składane pisemnie:

  • listownie na adres: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji; Wydział Organizacji; Al. Ujazdowskie 7; 00-583 Warszawa
  • faksem przesyłać na numer: 22 60 155 57
  • pocztą elektroniczną na adres: clkp@policja.gov.pl

ustnie do protokołu sporządzanego przez przyjmującego zgłoszenie.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przyjmuje interesantów w każdy roboczy czwartek, w godzinach 13.00 – 15.00 w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Al. Ujazdowskie 7; 00-583 Warszawa.

Rejestracją przyjęć interesantów przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji zajmują się pracownicy Zespołu Kadr i Obsługi Prawnej Wydziału Organizacji, którzy urzędują w budynku Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 7, pokój nr 128, numery telefonów: 22 601 57 23, 22 601 51 11.

Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skargi/wniosku/reklamacji

Komórka organizacyjna CLKP właściwa do rozpatrzenia skargi/wniosku/reklamacji powinna załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

Rozpatrywanie skargi/wniosku

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg  i wniosków do organów państwowych realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie Działu VIII kpa, powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy inne przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jego załatwienia. Przepis art. 231 kpa nakłada bowiem obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych. 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Skarga/wniosek/reklamacja powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji,

- dokładny opis zdarzenia.

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji 17.07.2014
Data modyfikacji 12.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Arciszewski
Osoba udostępniająca informację:
Robert Arciszewski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Rusin
do góry